1905

In het jaar 1905 waren er dorpsgenoten in Voorst die in gedachten hadden een muziekvereniging op te richten en dat gebeurde op 5 november 1905

De volgende heren hebben er zich voor ingespannen: G. Nieuwenhuis, G. Bril, M. Schaap, B. Molenkamp, C. Nieuwenhuis, G. Sarink, W. Nieuwenhuis, F. Mellink, Joh. Jansen, G. Lukkes, H. Lindeboom en P. Nuesink.

Deze 12 leden begonnen met het repeteren in de kalkschuur van de heer M. Nieuwenhuis aan de Rijksstraatweg. Daarna zijn ze gaan repeteren bij de fam. H.J. Hendriks in het Wapen van Gelderland.

De eerste dirigent was de heer J. Van de Berg uit Deventer. Die is 27 jaar dirigent geweest en met veel succes volgens de oude notulen. De vereniging was meteen al actief voor de bevolking.

1906

De eerste uitvoering werd gegeven op 23 maart 1906 voor het departement Voorst der maatschappij tot nut in het algemeen. Op 11 mei heeft het korps de familie dokter Brox uitgeleide gedaan naar het station te Voorst. Hiervoor werd een dirigeerstok aangeboden. Op 28 juli is er muziek gemaakt op de kermis met de volksvermakelijkheden. Bij de familie Van Zanten werd op 15 augustus van dat jaar een serenade gebracht ter gelegenheid van het huwelijk en het feit dat de heer Van Zanten de nieuwe dokter werd. Hij volgde de heer Brox op.

1907

De vereniging telt nu 16 leden. Er werden aangeschaft: lessenaars (fl. 10,–), petten (fl. 27,–), een kleine trom (fl. 17,92) en B-tuba (fl. 32.96).

Op Hemelvaartsdag werd een uitstapje gemaakt naar de Gietelse Brouwerij. Op 27 november van dat jaar wordt burgemeester der Gemeente Voorst ingehaald met muziek. De openbare uitvoering is op 11 december in het Wapen van Gelderland.

Inkomsten van de uitvoering fl. 25,30.

1908

Op 12 juli wordt er een concert gegeven in de tuin van de Gietelse Brouwerij. Ook wordt er deelgenomen aan het Nationaal Concours te Baarn op 29 juli van dat jaar. Daar wordt een eerste prijs behaald in de vierde afdeling.

In de tuin van de her D. Nijkamp van Café Het Zwaantje wordt een concert gegeven.

Er wordt op 25 november besloten om geen muziek te maken op bruiloften. Alleen nog bij bruiloften van eigen leden.

1909

Er is besloten dat de directeur reiskosten naar een concours worden vergoed en dat de directeur voor vertering hetzelfde te besteden heeft als de leden. Voor uitvoeringen zal de directeur voortaan fl. 5,– ontvangen.

Op Hemelvaartsdag is deelgenomen aan een concours in Vianen, alwaar een 3de prijs werd behaald in de 3de afdeling.

1910

Het korps telt nu 17 leden en de stemming met dirigent was uitstekend.

Op woensdag 13 juli werd aan het Fanfarekorps het vaandel uitgereikt. Na eerst buiten een viertal nummers te hebben gespeeld werden de leden uitgenodigd om binnen te komen. De voorzitter die het vaandel in ontvangst neemt, bedankt de dames uit Voorst die te bewijze hunner erkentelijkheid en achting voor het korps het vaandel hebben aangeboden. Het vaandel is gemaakt door mejuffrouw Van de Worp uit Zutphen.

Het vaandel werd door mejuffrouw T. Colman onder het uitspreken van enige goed gekozen toepasselijke woorden, en met bijvoeging van een oorkonde aan de vereniging aangeboden en overhandigd door de jongste van de dames die daartoe hebben bijgedragen, de jonge juffrouw A. Wigman.

De voorzitter bedankt de dames en ook de ingezeten van Voorst en hoopt dat wij nog goede vorderingen mogen maken opdat wij het bewijs van erkentelijkheid dat wij nu hebben gekregen mochten waardig maken.

Onze nieuw benoemde vaandeldrager E. Bensink na daarna het vaandel mee naar buiten, waar het korps nog enige nummers muziek speelde.

In november aan de uitnodiging van de Oranjecommissie om met Koninginnedag muziek te maken gehoor gegeven. Vervolgens met de Christelijke Muziekvereniging, die daarvoor ook was uitgenodigd, een gecombineerde vergadering gehouden.

In de eerste vergadering met de Oranjecommissie heeft zij goed gevonden dat de beide verenigingen zouden overleggen welk bedrag ons daarvoor toekwam. Elke vereniging stelde eerst afzonderlijk in een ledenvergadering vast het bedrag voor welke zij die dag muziek wilde maken.

De Christelijke Muziekvereniging stelde fl. 50,– en het Fanfarekorps stelde fl. 45,–. Het totaal bedrag werd fl. 95,–. Doch dit was de Oranjevereniging te veel zij kon niet meer betalen dan fl. 72,–. Daar niet op ingaande heeft de Oranjevereniging ons later nog fl. 80,– aangeboden, doch daar één der leden van de Oranjevereniging heeft gezegd dat zo wij dat bedrag alsnog aannamen hij dat een laffe streek zou vinden is dit ook afgestemd. De Oranjevereniging is er toen toe overgegaan om de muziek der voormalige schutterij te nemen. Deze vereniging heeft muziek gemaakt met 16 leden voor fl. 66,–.

1911

Op 25 februari wordt de jaarlijkse vergadering gehouden. Aanwezig zijn 16 leden en er werd besloten om een B-bas aan te schaffen. Het bestuur gaat naar de heer Brands zodat die namens het korps kan informeren bij Hampe en andere heren in Voorst of die wellicht iets willen bijdragen voor de B-bas.

Verder werd vastgesteld dat nieuwe leden drie maanden 15 cent betalen, daarna werd de contributie net zoals bij oude leden, 15 cent per maand.

Op 18 juli wordt voor het Oudheidkundig Congres op het Slot Nijenbeek een concert gegeven voor fl. 15,–.

De verenging neemt op 15 augustus deel aan het concours te Hengelo, alwaar zij in de 3de afdeling een eerste prijs behaald.

1914

De vereniging telt thans 21 leden. Op 30 september is er een buitengewone vergadering om reden door mobilisatie heeft de muziek een tijd stil gelegen en willen wij bespreken of we het niet verder kunnen hervatten, hetwelk met algemene stemmen wordt aangenomen. De directeur zal voor de schade die hij heeft geleden zijn halve traktement worden doorbetaald.

1915

Een verzoek van de heer Wunderink om bij hem in de tuin een concert te geven. De vergadering nam dit aan voor de som van fl. 10,– met vrije vertering. Besloten wordt in het vervolg voor elke caféhouder dit aan te houden voor een concert.

Op 1 december is er een feestavond in verband met 10-jarig bestaan van de vereniging. De feestavond werd bezocht door de leden die elk drie huisgenoten konden meebrengen. De directeur werd vanaf heden ook beschouwd als lid. De heer Looscher, harmonica virtuoos uit Zutphen, luisterde het feest op door zijn spel hetwelk algemeen voldeed. De feestavond werd ingezet met de feestmars 1905 – 1915 van onze directeur, waarvan het trio werd ingezet met zang met de volgende tekst:

Wij leden van het Fanfare koor
Wij oefenen altijd door
Over onze dirigent
Zijn wij allen zeer content
Laat horen dus trompet, piston
Bugel en de helicon
Wij allen blazen ongestoord
LANG LEVE HET FANFARE VOORST

De feestrede gedaan door de voorzitter wees op het heden en verleden. Hij herinnerde eraan dat de vereniging is begonnen met 12 leden en thans 22 leden bedraagt. Dat ze tien jaren drie keer naar een concours zijn geweest waarvan ze 2 eerste en 1 derde prijs mochten behalen en dat de concoursen zeer nuttig zijn voor een vereniging. De steun en sympathie welke wij van onze dorpsgenoten hebben, stellen ons in staat de vereniging hoog te houden. Hij dankte ook mevrouw Droij de Perex die voor deze avond bloemen had geschonken, die werden aangeboden door haar tuinlieden die aanwezig waren.


1916

Op 2 februari is de jaarlijkse algemene vergadering. Er wordt voorgesteld of wij ook iets kunnen doen voor steun van de watersnood in Holland. Het voorstel om een uitvoering daarvoor te gegeven werd verworpen om reden dat er al een club is welke voor dat doel een uitvoering geeft. Er wordt besloten om fl.10,– uit de reservekas te trekken welke aan de commissie alhier wordt afgedragen. De club welke voor de watersnood speelt krijgt het toneel van de vereniging voor niets.

1917

De vereniging zet het jaar goed in als gevolg van een opleving welke nodig bleek te zijn. Doch langzamerhand kwam weder een verslapping, nogmaals werd de leden er op gewezen hun best te doen om door trouwe opkomst het korps in stand te houden in deze moeilijke tijden, waar telkens leden militair moeten worden.

De vereniging heeft dit jaar veel uitgaven gehad zodat de toestand van de kas vergeleken bij andere jaren er slecht voorstaat.

1918

Om reden dat voor de uitvoering voor een deel der muziekstukken auteursrechten moet worden betaald, zal het bestuur inlichtingen zien te bekomen bij de heer Engelsma te Zutphen. Op twee wijzen kan hieraan worden voldaan. Rechtstreeks door de heer Engelsma of door aansluiting bij de Nederlandse Federatie voor welk de heer Engelsma ook zorg draagt. De vereniging heeft besloten om zich bij de Federatie aan te sluiten.

Op 12 mei gaat de vereniging naar het festival te Leuvenheim, hiervoor ontving zij een herinneringsmedaille.

1919

De vereniging telt thans 25 leden..

Op 15 en 16 januari werd er een uitvoering gegeven voor de begunstigers in het Wapen van Gelderland. De jaarlijkse algemene vergadering is op 22 januari. Aanwezig zijn 24 leden met de heer J.P. Reichhelt als bestuurslid van Maatschappij tot nut van het algemeen. De voorzitter spoort de leden aan in het nieuwe jaar hun best te doen het korps vooruit te brengen. Hij dankt ook de directeur welke steeds met zijn beste krachten werkt om het korps tot een goed geheel te maken. De pianist maakt met de uitvoering niet voldoende muziek en er wordt besloten een andere pianist te nemen.

De bijdrage van de donateurs welke nu op fl. 0,50 staat wordt gebracht op fl. 1,–. Het volgend jaar herdenkt de vereniging haar 15 jarig bestaan. Zij denkt aan een festival of concours te organiseren.

Op 2, 19 en 26 oktober is er muziek gemaakt op het voetbalterrein te Appen. Een jubileumcommissie werd gevormd op 18 oktober voor het concours in 1920. De commissie werd gevormd door de heren A. Smit, W. Nieuwenhuis, G.J. van Neck, H. Sonnenberg en H.J. Wassink.

1920

Wanneer we overgaan het jaarverslag neer te schrijven over 1920 mag geconstateerd worden dat de geest onder de leden met de directeur goed te noemen is. Pinksterzondag ging het korps naar Zutphen, tot deelname aan het concours en mocht aldaar in de 3de afdeling een 2de prijs met 22 punten verwerven.

Aan de directeur komt een woord van dank toe voor dit succes. De directeur werd wederom een gratificatie van fl. 25,– toegezegd over het jaar 1919.

Op 19, 20, 21 en 22 augustus werd het concours gehouden voor het 15-jarig bestaan. Dit concours vond plaats in de weide van G. Zwartjens, welwillend door hem afgestaan. Het bestuur mag trots zijn op haar werk, terwijl ze voor de voorbereiding tot het vormen der verschillende commissies zeer goed geslaagd is, en de commissie hare taak met nauwe gezetheid vervuld heeft.

De inrichting van het concours moet den lof wegdragen van allen, zowel jury als leden der prijscommissie en de muziekgezelschappen. De medewerking van de bevolking was enorm groot, ze gaven blijk door de giften van medaille’s, het tekenen op de lijsten voor giften van het waarborgfonds, en de verschillende erepoorten en het vlagvertoon.

In september verleenden wij medewerking bij de seriewedstrijden na van de voetbalvereniging VIOS tot het slagen op twee achtereenvolgende zondagen.

Op 25 september werd een tuinfeest gegeven bij het Wapen van Gelderland voorafgegaan door een fakkeloptocht tot stijving en plicht van de verenigingskas.

1921

Het voordeel saldo van het muziekconcours in 1920 mag geslaagd worden genoemd. Het bedraagt fl. 664,30. In de vergadering werd besloten om het salaris van de directeur te brengen van fl. 2,50 op 3,50 per avond.

F. Mellink betoogd om meer uitvoeringen te doen geven buiten de plaats en stelt voor om naar Hall te gaan daar dit financieel zeker zal slagen. Er wordt voorgesteld om meer zomerconcerten te geven, waar besloten werd om dit te doen in Mei, Juni, Juli en Augustus. Maar F. Mellink maakt een opmerking betreffende de regeling inzake vergoeding voor werkverzuim bij het maken van muziek. Er wordt besloten bij noodzakelijke gevallen vergoeding uit te keren.

1922

Door het bestuur wordt voorgesteld een wijziging aan te brengen in het reglement op gronden van te komen tot een betere werkwijze der vereniging. Bij monde van de voorzitter wordt deze invullingregeling uitvoerig besproken bij de artikelsgewijze behandeling van het supplement huishoudelijk reglement. Na enige wijzigingen van de voorsteller wordt het vastgesteld.

Tot commissarissen werden gekozen de leden H.L. Gerritsen en G. Sarink.

1923

Door de kascommissie wordt ingediend een voorstel wegens het vele verzuim der repetitie door leden, om bij elke repetitie die verzuimd wordt een boete te heffen van fl. 0,50. Indien de verzuimen de vijfmaal niet overschrijden, wordt de boete bij het einde van het jaar terugbetaald en indien ze meer bedragen komt de boete ten bate van de kas. Besloten wordt om het stelsel in februari te doen ingaan.

Op 26 mei werd het Zangkoor Voorst een serenade gebracht ter gelegenheid van het behalen van een eerste prijs op het zangconcours in Brummen. Op 24 juni werd door het Fanfarekorps deelgenomen aan het concours te Eefde. Behaald werd een derde prijs met 34 punten in de concertwedstrijd en een tweede prijs met 16 punten in de marswedstrijd.

November. Er is besloten om op de repetitieavonden op 7 uur te beginnen en wie na 7 uur komt niet meer toe te laten.

December. Het bestuur heeft besloten om een balavond te organiseren in het Wapen van Gelderland op 22 december. Kosten fl. 0,50 per persoon.

1924

Op de jaarvergadering doet G.J. Sarink het voorstel om voorlopig de vereniging op te heffen en dan over 14 dagen een vergadering uit te schrijven en dan een beroep te doen op de muziekliefhebbers uit Voorst om een nieuwe vereniging op te richten omdat de leden zo slecht opkomen. Dit voorstel wordt met algemene stemmen afgewezen en er wordt besloten om op dezelfde voet verder te gaan.

Op 12 maart muziek gemaakt ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van Cornegoor wonende te Voorst. Op 6 augustus muziek gemaakt op verzoek van de wijkverpleging ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan van de wijkverpleging in het Wapen van Gelderland.

Op 29 augustus is er een verzoek binnengekomen van de Burgemeester van Voorst om muziek te maken wegens een doortocht van de Koningin. Het bestuur heeft gemeend dit te doen als voordeel voor de vereniging.

In november is er een schrijven uit Twello binnengekomen om een gecombineerde vergadering van alle verenigingen uit de gemeente Voorst te houden, om dan gezamenlijk subsidie aan te vragen bij het gemeentebestuur.

1925

Augustus is een maand van blijdschap geweest voor de vereniging en voor de directeur, want op 23 augustus zijn we naar een concours geweest in Terwolde en daar kregen we een eerste prijs met 50 punten in de concertwedstrijd en een tweede prijs met 33 punten in de marswedstrijd. De fanfare ontving een gouden medaille voor de hoogste punten in de derde afdeling van de 17 korpsen. Er werd de directeur voor dit succes twee schilderijtjes aangeboden, wat hij dankbaar aanvaarde.

1926

Er is besloten om een geldinzameling te houden ten bate van de kas. Er worden strooibiljetten uitgedeeld en er werd muziek gemaakt in het dorp en gecollecteerd. De opbrengst was fl. 940,20. Er wordt voor het eerst een kasboek aangeschaft.

1927

Op 23 maart werd een vergadering gehouden en het voornaamste punt was een muziektent. Van de buitenstaande commissie was er maan één aanwezig en wel de heer W. Nieuwenhuis. Afwezig waren Rakhorst, Pol, Molenkamp en H. Pas. De heer Lukkes nam het woord en bracht naar voren dat de heer H. Hardon een stukje grond wilde afstaan voor een nieuwe muziektent. Het fanfarekorps zou hem daarvoor éénmaal per jaar een concert geven. Dit zou prachtig zijn, maar de heer W. Nieuwenhuis had daar een zwaar hoofd in, omdat de heer Hardon elk ogenblik als hij Ruimzicht goed kon verkopen hij Ruimzicht meteen van de hand zou doen en dit betekende voor de fanfare geen vastigheid en daarom werd dit voorstel door het bestuur afgewezen.

Op 22 en 23 juli hebben wij de schoolkinderen van het station afgehaald in optocht met muziek. Op 24 juli werd er een concert gegeven bij hotel Koldewey voor fl. 15,–. Op 27 en 28 juli is er muziek gemaakt op de kermis voor fl. 50,–.

1928

Op 17 en 18 april hebben we meegewerkt aan de bazaar welke goed geslaagd mocht heten en waarvan we een flinke muziektent en zangtent hebben gekregen. 19 april is daarop een feestavond gehouden en zijn de overgebleven stukken bij opbod verkocht. De zaal was tjokvol en de bazaar heeft ongeveer fl. 900,– opgebracht.

Op 12 juni hebben we een concert gegeven op de Voorsterklei, maar aan toehoorders ontbrak het. Op 27 juni is er een serenade gebracht aan dokter Van Zanten voor zijn 25-jarig jubileum als arts.

5 september. De muziektent geopend waar het aan publiek niet ontbrak. De oude meester Wisselink opende de tent door vooraf een hartelijk woord te spreken, om daarna het lint waarmee de tent verzegeld was door te knippen. Daarna ging onze vereniging het met een vrolijke mars overnemen, waarna de beide zangverenigingen hun jubeltonen gingen verspreiden. Wij sloten de avond met de fanfare tonen. De mensen waren er allen over voldaan en keerden blijmoedig huiswaarts.

1929

Op 28 februari werd er een jaarvergadering gehouden in het Wapen van Gelderland. Mejuffrouw Wilkens stelde de vraag of er voldoende instrumenten waren. De directeur antwoordde haar dat ze wel in goede staat zijn, maar als de kas het toelaat er een bas instrument aangeschaft diende te worden. Het instrumentenfonds ging hiermee akkoord. De voorzitter brengt naar voren dat 5 november 1930 de vereniging 25 jaar bestaat en die dag met een concours of festival gevierd wilde zien. Mejuffrouw Wilkens vraagt aan de directeur wat een concours of festival was. Er wordt geantwoord dat een concours voor muziek ging om prijzen te behalen en een festival meer een gezamenlijk muziekfeest.

1930

Op de bestuursvergadering werd gesproken over het organiseren van een concours voor het 25-jarig bestaan. Dit was vorig jaar ook al besproken maar de voorzitter had hier bezwaar tegen. Hij vond het beter te wachten tot het corps weer op peil is. Er was een uitnodiging gekomen van de federatie voor een vergadering die wordt gehouden te Utrecht, maar er werd besloten om er niet heen te gaan. Wel om een voorstel te sturen zodat deze op de agenda geplaatst wordt. Dit voorstel luidt dat de juryleden niet op de goede plaatsen zitten zoals het hoort. De drie juryleden zitten nu bij elkaar en zodoende wordt er met elkaar te veel overlegd over de puntenverdeling. Als ieder jurylid afzonderlijk zit en voor zichzelf de punten geeft en ze later bij elkaar telt, dit een betere uitwerking geeft. Ieder Jurylid zal toch de verantwoording voor zijn puntenstelsel durven dragen.

1931

Op 25 februari werd de familie Van Hasselt met muziek ingehaald op verzoek van de pachters. Op 11 maart worden 7 leerlingen met algemene stemmen aangenomen. Hiervan zijn er slechts twee overgebleven. Op 26 juli deelgenomen aan een concours te Ugchelen, in de marswedstrijd een eerste prijs met 33 punten en in de concertwedstrijd een tweede prijs met 48 punten. Op 22 oktober een serenade gebracht aan mevrouw Pezex omdat ze 80 jaar werd.

1932

Het verslag van de penningmeester wordt besproken. Daarna bracht de penningmeester, de heer G. Lukkes, in dat hij bedankt als penningmeester, waar de hele vereniging spijt van had, omdat hij de kas en de belangen der verenging met alle ambities had beheerd.

Tot nieuwe penningmeester werd gekozen de heer G. Bertholet. Daarna bedankte ook de heer G.E.M. Sarink als bestuurslid, daar werd de heer H. Teunissen voor gekozen.

Op 13 oktober een serenade gebracht aan de familie H. Lindeboom, die hun 25 jarig huwelijksfeest vierden. Er werd door de leden een schrijftafel aangeboden.

November. 10 nieuwe leerlingen aangenomen, welke voorlopig nog geen lid worden.

December. De heer F. Mellink wordt als lid geroyeerd wegens driemaal verzuim zonder reden op te geven. Dit is een besluit in de vereniging met algemene stemmen aangenomen.

1933

Op de jaarvergadering gehouden op 11 februari in het Wapen van Gelderland, werd een nieuwe voorzitter gekozen en wel de heer E.J. Reichman. Als nieuw bestuurslid werd de heer A. Van Elst gekozen. Hierna kwam ter sprake nog dit jaar het 25-jarig jubileum te vieren in de vorm van een festival, dit was niet zo duur dan een concours.

Op 24 en 25 juni werd er een festival gehouden welke goed geslaagd was en hiervoor werd er een feestavond gehouden op 20 september bij J. De Weerd.

Van 24 november tot 2 december werd er in Voorst een winkelweek gehouden waaraan het fanfarekorps meewerkte door enkele rondgangen door het dorp te maken. Op 28 november werd er een serenade gebracht bij de familie G. Lukkes voor het 25-jarig jubileumfeest. Door de leden werd er een uittrektafel aangeboden.

1934

De eerste repetitie werd op 3 januari gehouden in het catechisatiegebouw. De reden dat wij uit het Wapen van Gelderland vertrokken was deze: onze verenging is daar 27 jaar geweest om te repeteren zonder zaalhuur te betalen, maar de bewoners van het Wapen van Gelderland wilden nu fl. 1,– huur per week hebben en de vereniging was niet in staat op dit op te brengen.

Op 10 januari kwam er een brief binnen van B. Koldewy met de mededeling dat hij zijn zaak ging verbouwen en of de vereniging kan bij hem kwam repeteren. Er werd besloten om wel naar Koldewey te gaan, maar dat we ons niet wilden verplichten.

Op 27 juli werd de christelijke zangvereniging ingehaald, daar deze een eerste prijs had behaald op een concours.

15 augustus: deze dag zal altijd een herinnering voor de vereniging blijven omdat de directeur de heer A.J. van de Berg, nadat hij 27 jaar bij ons werkzaam is geweest, ons gaat verlaten. Er waren al enige tijd strubbelingen tussen hem en de leden, zodar er gezamenlijk is besloten om niet meer met elkaar samen te werken.

Op 14 september werd er een nieuwe directeur benoemd, de heer C. Van de Ham uit Arnhem, hetgeen een goede keuze was.

De contributie werd verhoogd tot 20 cent per week.

1935

Bij de rondvraag kwam ter sprake de uitvoering. Daar we nu een nieuwe directeur hebben en deze nog al wat eist van de leden en we hier nogal wat mee te doen hebben, werd besloten om geen uitvoering te geven.

Op 17 augustus een concert gegeven in de tuin van het Wapen van Gelderland. Dit concert werd aangeboden door de vereniging aan de nieuwe eigenaren. Op 1 augustus als lid aangenomen de heren: H. Wolters, W. Van Schoonhoven, Th. Giekengak, K. Meenink, L. Bertholet, W. Groenewold, D. Tijmans, S. Huizinga en Joh. Rakhorst.

Op 5 november heeft de vereniging 30 jaar bestaan. Dit is niet feestelijk herdacht. Alleen is ons lid G.E. Sarink namens de vereniging gecomplimenteerd want hij was vanaf de oprichting een trouw lid geweest. Ook is het bestuur naar Klarenbeek geweest om het oud lid Chris Nieuwenhuis te complimenteren, welke vroeger een trouw lid was van onze vereniging.

1936

Op de jaarvergadering werd besloten dat werklozen de aanstaande uitvoering slechts de helft van de entreekosten hoefden te betalen. Ook werd er gesproken om te zien of we er weer nieuwe donateurs bij konden krijgen. Dit is gedaan door de heren G. Bertholet en G. Ter Beek, die Voorst en omstreken hebben bezocht. Deze actie was een succes want er kwamen 47 donateurs bij. Bij de lichtstoet welke gehouden werd ter ere van de verloving van prinses Juliana, hebben we ook onze medewerking verleend. Op 13 september werd ons trouwe lid R. Van Elst door een dodelijk ongeluk, van ons weggenomen. Aan het graf werd gesproken door het oudste lid G. Sarink en onze directeur C. v.d. Ham. Er werd namens de vereniging een krans gelegd.

1937

Er werd besloten om voor serenades en optochten avondverlichting aan te schaffen. Daartoe werden twee benzinelampen gekocht en die bevielen prima. Door de vereniging werd medewerking verleend op de huwelijksdag van prinses Juliana en prins Bernard op 7 januari 1937.

Op 10 en 13 maart werd een uitvoering gegeven bij B. Koldewey met een toneelstuk door eigen krachten, hetgeen erg geslaagd was. Het toneelstuk was getiteld Muggen om de kaars.

In de maand augustus is er een lid met de noorderzon vertrokken en heeft de vereniging beduveld door zijn instrument te verkopen. Dit instrument is weer opgespoord en we konden dit terugkopen voor fl. 5,– hetgeen ook gebeurd is.

1938

Op 1 februari is er ’s avonds een rondgang gemaakt door het dorp op verzoen van de twee oranjeverenigingen ter gelegenheid van de geboorte van H.K.H. prinses Beatrix.

De vereniging heeft in de zomermaanden drie concerten gegeven in de muziektent met veel publiek. Op 6 september hebben wij op de nationale feestdag van het 40-jarig jubileum van H.M. de Koningin onze medewerking verleend.

1939

We hebben rondgangen gemaakt in verschillende buurten waar meteen gecollecteerd werd voor een paar nieuwe instrumenten. De buurtschappen Empe en Tonden werden niet bezocht omdat hier de mobilisatie tussen kwam. Deze mobilisatie is de vereniging niet ten goede gekomen, omdat hierdoor verscheidene leden in dienst moesten. Toch hebben we het hoofd zo goed en zo kwaad als het ging boven water gehouden. Wat de toekomst ons brengen zal weten we niet maar we blijven vol goede moed.

1940

Op 13 juni hielden we onze jaarvergadering. Deze is zo laat gehouden om reden dat de oorlog uitgebroken was en nu zijn alle leden weer bij elkaar. Hierbij werden de leden gefeliciteerd met hun behouden terugkomst. Bij de rondvraag kwam het salaris van de directeur ter sprake over de weken dat er niet gerepeteerd was. Er werd besloten om over deze weken wel het salaris maar niet de reiskosten te betalen. Dit jaar hebben we wegens de toestand geen concerten en andere festiviteiten opgeluisterd.

1941

We hebben dit jaar weer concerten in de muziektent gegeven en de voetbalvereniging opgehaald aan de grens van het dorp wegens het behaalde kampioenschap. Het echtpaar Kroon een serenade gebracht bij hun 50 jarig huwelijk.

1942

Op 22 augustus zijn we naar een concours geweest in Oosseld bij Doetinchem, waar we in de concertwedstrijd een 1ste prijs met 52 punten behaalden en dus promoveerden naar de 1ste Afdeling. In de marswedstrijd werd een 1ste prijs met 34 punten behaald.

Toen wij in Voorst per trein arriveerden was er een ware ovatie in ontvangst te nemen. Het halve dorp was aan het station om ons op te wachten. Onze directeur de heer v.d. Ham kreeg wel de grootste hulde, hem werd een lauwerkrans omgehangen.

In september hebben verschillende leden ons tijdelijk moeten verlaten om in het buitenland te werken. De grootste slag voor onze vereniging kwam op 7 november toen ons het bericht bereikte dat onze geachte directeur de heer v.d. Ham door een noodlottig ongeluk om het leven was gekomen. Van een repetitie uit Spankeren komend is hij door de duisternis misleid en per fiets in het kanaal gereden waar hij jammerlijk is verdronken. De gezamenlijke verenigingen waar de heer v.d. Ham directeur van was hebben krans gelegd. Op 12 november is hij onder grote belangstelling op Moskowa te Arnhem ten grave gedragen. Namens de verenigingen sprak de her Harmsen, algemeen secretaris van de Nederlandse Federatie.

Tot nieuwe directeur werd benoemd de heer H.H. Savelkoel uit Deventer, drie maanden op proef van weerszijden, ingaande op 1 januari 1943.

1943 / 1944

We hebben door de oorlogstoestanden deze jaren weinig activiteiten gehad. In 1944 hebben we op 13 september de laatste repetitie gehouden vanwege de avondklok, dat ’s avonds iedereen om 20.00 uur binnen moest zijn en niemand meer op straat mocht.

1945

Dit jaar is voor de Nederlandse bevolking een zeer bevoorrecht jaar. Dit is het jaar van de bevrijding. Op 13 april was de dag van de bevrijding en hebben wij bij verschillende buurtfeesten helpen herdenken.

Op 16 mei hebben wij weer de eerste repetitie gehouden. Op 26 augustus werd een serenade gebracht bij de familie Udink in verband met 50 jarig huwelijksfeest.

Op 24 en 25 september is er muziek gemaakt op het Oranjefeest te Voorst. Op 10 november hebben ons 40 jarig jubileum gevierd, hetgeen op 5 november (de echte dag) door omstandigheden niet kon.

We hebben ’s middags een receptie gehouden in ons repetitielokaal, die druk bezocht werd. Er waren veel bloemen gestuurd en het was gelijk een bloementuin. De heren H. Lindeboom en G. Sarink vierden ook hun jubileum als 40 jarig lid. Des avonds hebben we een feestje gehad voor de leden en hun dames. De heer G. Sarink heeft ons na dit jubileum verlaten. Zijn gezondheid liet dit niet meer toe. Hij wilde rustend lid blijven en werd benoemd tot erelid. Op 24 oktober bedankte de heer Udink als penningmeester, in zijn plaats werd benoemd de heer D. Tijmans.

1946

Op 13 april hebben we muziek gemaakt bij het planten van de vrijheidsboom. Hierna een optocht gemaakt door het dorp tot aan Bussloo. Op 5 mei, de nationale feestdag, hebben de zangverenigingen en wij een concert gegeven in de muziektent.

1947

Op 5 mei zijn wij naar Bussloo geweest om muziek te maken voor het 100 jarig bestaand van de Katholieke Kerk. Nadien hebben we een concert gegeven op het Sanatorium De Beele.

Deze zomer een voetbalwedstrijd gespeeld tegen een veteranen elftal van de sportvereniging Voorst ten bate van de TBC bestrijding, hetwelk een batig saldo van fl. 60,– opbracht.

1948

Op 1 februari heeft de heer Savelkoel als directeur bedankt. In zijn plaats werd benoemd de heer Renzen uit Deventer voor een salaris van fl. 12,50 per repetitie. De jaarlijkse uitvoering ging niet door omdat de heer Savelkoel een maand voor die tijd bedankte. Hij wilde de uitvoering nog wel doen, maar de vereniging vond het maar beter van niet om reden dat de repetities toch slecht bezocht zouden worden.

1949

Er is een bijeenkomst geweest te Twello met afvaardigingen van de verenigingen uit de gemeente om verlaging te krijgen van de vermakelijkheidsbelasting. Op 7 mei is het bestuur aanwezig geweest bij de begrafenis van mejuffrouw Koldewey. Op 20 juni werd een serenade gebracht aan het echtpaar J. Pas – Udink, onze lampenist.

Op 26 juli een serenade gebracht bij G. Kempink, welke 40 jaar in dienst was geweest bij Bosch van Rosenthal.

Op 2 augustus bericht ontvangen dat een van onze jongste leden, H. Barmentloo, in Indië bij het vervullen van zijn dienstplicht gesneuveld is. De voorzitter en secretaris zijn naar de diep getroffen ouders geweest om namens de vereniging hun deelneming te betuigen.

Op 28 augustus muziek gemaakt bij de opening van het sportterrein. In de gemeente Voorst een federatie opgericht van de bestaande muziekverenigingen, welke ten doel heeft meer contact met elkaar te hebben.

1950

Op de jaarvergadering werd de secretaris met zijn 40 jarig lidmaatschap gehuldigd. Er werd hem een wandelstok met inscriptie aangeboden. Aan zijn echtgenote die ziek was werd de volgende dag een bloemstuk gebracht.

Ook kwam het voorstel van het bestuur om de contributie te verhogen. Dit werd met algemene stemmen aangenomen en wel met 5 cent per week. Hierna kwam de muziektent ter sprake, welke wel heel erg in een vervallen toestand is. Het bestuur zal zich hierover in verbinding stellen met de commissie.

De subsidie welke ons toegezegd werd van de gemeente is fl. 50,– geworden. Het bedrag zou hoger geweest zijn als de gemeente zelf niet zo arm was. Hier is door de Voorster Federatie veel voor gedaan.

Op 16 mei een serenade gebracht aan ons lid Arend Udink vanwege het 25 jarig bestaan van zijn bedrijf. Op 10 juli deelgenomen aan de muzikale huldiging van het Koninklijke paar op hun bezoek aan Arnhem. Hieraan werd deelgenomen door alle verenigingen uit Gelderland die zijn aangesloten bij het K.N.F.

1951

Op de vergadering werd besloten om de directeur de reiskosten te vergoeden bij slecht weer. De voorzitter maakt bekend dat de subsidie van de gemeente is verhoogd tot fl. 100,–. Op 24 juni naar een concours geweest in Klarenbeek. Hier werd een eerste prijs met 101 punten behaald. Dit betekende tevens een promotie naar de afdeling Uitmuntendheid.

Een schitterend geslaagd muziekconcours werd gehouden op 1 en 2 september, met een deelname van 26 muziekcorpsen.

1952

Op de jaarvergadering op 12 juli waren 20 leden aanwezig, volgens de voorzitter geen reden tot klagen. De kascommissie, bestaande uit de heren G. Lindeboom en W. Bruggink, hadden de boeken van de penningmeester keurig in orde bevonden. In plaats van het bestuurslid W. Van de Wal, die zich niet herkiesbaar stelde, werd de heer W. Van de Maten gekozen en in plaats van de heer A. Udink werd heer C.F. Reichman gekozen.

1953

Er werd besloten om een presentielijst aan te leggen voor verzuimrepetities. Om leerlingen te krijgen werden er berichten in de couranten geplaatst. Ook werk er gesproken over een nieuw vaandel en wat deze zou gaan kosten. Daar is naar geïnformeerd maar de prijzen vielen tegen, variërend van fl. 400,– tot fl. 700,–.

Onze voorzitter, de heer Bertholet, was 25 jaar lid van onze vereniging, hem werd een vulpen aangeboden. Op 1 september werd er een vergadering gehouden of de vereniging zou blijven bestaan of worden opgeheven. Er werd besloten de oud leden nog eens te bezoeken om ze aan te sporen weer lid te worden, maar dit heeft weinig resultaat gehad.

De voorzitter en de penningmeester bedanken als bestuurslid, tot voorzitter werd benoemd W. Van de Maten en als penningmeester B. Lindeboom.

Op 28 december werd er een serenade gebracht aan het echtpaar Van Elst, die waren 64 jaar gehuwd.

1954

Over het 50 jarig jubileum, welke datum 5 november 1955 is, zullen nog nadere gegevens worden verkregen. Hiervoor zullen verschillende personen buiten de vereniging aangezocht worden voor medewerking. De directeur had het verzoek ingediend tot het bestuur om een salarisherziening. Er werd besloten om hem fl. 15,– per repetitie te geven.

1955

De leerlingen worden wel als lid aangenomen maar ze hebben geen stemrecht, dit zal niet eerder zijn dan wanneer zij in het orkest meespelen. Ook werd er gesproken om alsnog weer een Koninklijke goedkeuring te krijgen.

De leden die buiten de plaats wonen, krijgen bij slecht weer een vergoeding voor de buskosten. Als vaandeldrager werd benoemd de heer J. Nieuwland. Er werd ook gepraat over het oprichten van een boerenkapel.

Op 5 november werd een receptie gehouden in de Twee Schimmels vanwege het 50 jarig bestaan. Deze werd druk bezocht. Hiervoor waren ook de oud leden en de dames van de oud leden waar de man van overleden was, uitgenodigd. Ook was er een hoofdbestuurslid van de K.N.F. aanwezig, die de vereniging een medaille aanbood.

De muziekvereniging uit Klarenbeek bracht zelfs een serenade, hetgeen zeer op prijs werd gesteld. Al met al werd het een gezellige avond. Ook nog te vermelden dat op de receptie de heren G. Sarink, H. Lindeboom en L. Gerrits werden gehuldigd. De heer Lindeboom was 50 jaar werkend lid geweest en werd een aandenken aangeboden in de vorm van een zuil met inscriptie en een gouden speld.De heer Sarink was 40 jaar werkend lid en 10 jaar erelid en kreeg ook een speld. De heer Gerrits was 46 jaar lid, waarvan 25 jaar als secretaris. Hij kreeg ook een speld. Ook werd de heer E.J. Reichman als erelid gehuldigd, doch deze was niet aanwezig door ziekte. Het bestuur heeft hem aan huis een bezoek gebracht.

1956

De heer C. Reichman bedankt als bestuurslid, in zijn plaats werd de her W.P. Harmsen gekozen. Er wordt gepraat om eenmaal per jaar een gezellige avond te houden voor de leden en de vrouwen of verloofdes en dan te betalen fl. 3,– per persoon.

1957

Inzake onze geldmiddelen zal er wat gedaan moeten worden om hier verbetering in aan te brengen. Na enkele vergaderingen werd besloten om een bazaar te houden, daar dit de minste kosten meebrengt. Er werd ook een papieractie op touw gezet om deze gelden te besteden voor instrumenten.

Op 19 en 20 oktober werd er geen goed geslaagde bazaar gehouden, waar we ruim duizend gulden aan overhielden.

1958

De heer G. Nieuwenhuis, welke aftredend was als bestuurslid, werd met algemene stemmen herkozen. Tot lid van de kascommissie werd gekozen de heer D. Tijmans. Er werd ook besloten om een derde lid voor de kascommissie te benoemen als reserve. Dit werd de heer J. Lukkes. Op 4 maart een serenade gebracht bij het echtpaar J. Udink ter gelegenheid van hun huwelijk.

Op 21 september een serenade gebracht bij het echtpaar G. Lukkes, omdat ze 50 jaar getrouwd waren. De heer Lukkes werd tot erelid benoemd. Op 28 november een serenade gebracht bij H. Pas, die tot erelid werd benoemd.

1959

Wegens bedanken van de heer W.P. Harmsen, welke naar elders is vertrokken, moest er een nieuw bestuurslid worden gekozen. Als kandidaat hiervoor had het bestuur twee leden gesteld en wel J. Pas en J. Udink. Na de stemming werd de heer J. Udink gekozen en deze heeft zijn benoeming aangenomen.

Voor de 10 leerlingen die zich hadden aangemeld nam de heer G. Nieuwenhuis de leiding belangeloos op zich. Er waren ook nog leerlingen om als tamboer opgeleid te worden. Hiervoor kreeg de heer Engeland uit Apeldoorn de leiding.

Op 13 juni was het 50 jarig jubileum van de heer L. Gerrits die al die jaren een trouw lid van ons korps is geweest.

Op 5 december een serenade gebracht bij Tonny Bruggink vanwege zijn huwelijk.

1960

Op de jaarvergadering werd besloten om het bestuur met twee leden uit te breiden, de heren Z. Schoemaker en J. Pas worden beide aangenomen. Met algemene stemmen werd besloten de contributie te verhogen tot 35 cent en onder de 18 jaar tot 25 cent per week.

1961

Na enige discussie bedankt de penningmeester de heer B. Lindeboom als lid van de vereniging. In zijn plaats werd met algemene stemmen J. Udink benoemd. Daar deze ook al bestuurslid was, moest in zijn plaats een ander worden gekozen. Er werd besloten om iemand uit het tamboerkorps te benoemen, zodat we dan meer contact met elkaar hadden. Met 27 stemmen werd A. Brugman benoemd.

Ons lid D. Tijmans was 25 jaar bij onze vereniging, er werd hem een souvenir aangeboden. A. Brugman stelde voor de trommels van een corps uit Apeldoorn te kopen. Het ging om een overslagtrommel met enige dieptrommels. Hiernaar zou geïnformeerd worden.

Van de groep leerlingen die de heer G. Nieuwenhuis opgeleid heeft, zijn er zeven in het corps opgenomen. Er werd vervolgens weer met een nieuwe groep begonnen.

1962

Op de jaarvergadering werd bij de rondvraag geinformeerd hoe het zat met de directeur. Verschillende leden vonden het beter een jonger iemand te nemen, niet omdat men een hekel aan de man had, iedereen mocht hem wel, maar hij werd een beetje laks. Dit bracht misschien zijn leeftijd mee, zijn muziekkennis had hij wel. Het bestuur heeft in hotel “De Keizer” een onderhoud met de directeur gehad. Het gesprek is in goede harmonie verlopen, de heer Renssen zou de uitvoering nog leiden. Het bestuur heeft zich daarna in verbinding gesteld met de her Key uit Ellecom. Na verschillende dingen besproken te hebben, werd overeengekomen dat hij na de uitvoering de repetitie zou leiden, voorlopig op proef van beide zijden.

Op 16 september naar een concours in Groenlo geweest. De muziek had in de marswedstrijd een eerste prijs met 33 punten en de tambours voor de eerste keer een eerste prijs met 70 punten.

1964

Na ongeveer 59 jaar is het ons gelukt om voor de gehele vereniging uniformen aan te schaffen. Daar ons tambourcorps al in uniform gestoken was (groene broek met een rood jasje) sprak het natuurlijk vanzelf dat de kleur van onze uniformen ook groen moest zijn.

Op 19 september maakten we bij de muziektent enkele marsen in burgerkleren om ons daarna in de Openbare Lagere School te gaan omkleden in uniform. Na ongeveer een half uur kwam ons corps keurig in uniform aangemarcheerd om nog enkele marsen te spelen.

1965

Op 10 juli overleed plotseling onze oud voorzitter de heer G.H. Bertholet. Veel heeft de heer Bertholet voor onze vereniging gedaan, eerst als voorzitter en later na zijn aftreden bij diverse werkzaamheden, voor de papieraktie stelde hij steeds zijn vrachtwagen beschikbaar. Op 14 juli werd hij ten grave gedragen, waarbij ons gehele corps aanwezig was.

Op 10,11 en 12 september hielden wij een groot muziekconcours aan de Kerkstraat, waar ook de marswedstrijden werden gehouden. Vrijdagavond werd het concours geopend met een grote Taptoe op het sportpark, met deelname van alle corpsen uit de Gemeente Voorst. Mede door de grote deelname (43 corpsen) en een groots opgezette verloting door de dames van de leden, konden wij na afloop ruim fl. 3000,– aan onze kas toevoegen.

Op 6 november hielden wij een receptie in Hotel De Twee Schimmels, ter gelegenheid van ons 60 jarig bestaan. Op deze receptie werd ons lid H. Lindeboom benoemd tot erelid.

Op 13 november hielden wij een feestavond met onze vrouwen, verloofden en ereleden en de Jufaco commissie met hun dames. Op deze avond werd onze secretaris H.L. Gerritsen gehuldigd met de zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, vanwege zijn 55-jarig lidmaatschap, waarvan 35 jaar secretaris.

1966

Op 16 mei gebeurde er iets dat in ruim 60 jaar bestaan de vereniging nog nooit was overkomen, wij kregen een geheel nieuw instrumentarium van het bekende Engelse merk “Manchster Brass”en 3 Toneking Saxofoons. Nadat voorzitter vd Maten een kort welkomstwoord had gesproken, speelden wij met ons oude instrumentarium nog twee marsen. Daarna brak het grote moment aan, de gordijnen van het toneel gingen open en daar stonden ze keurig opgesteld door de firma Schreeven uit Nijmegen de leverancier.

De voorzitter van de Jufaco reikte hierna symbolisch de heer J. Lugtmeijer de instrumenten aan de leden.

Op 2 juli gingen onze Tambours naar Wijchen naar een concours waar zij het presteerden om een eerste prijs in de wacht te slepen in de 3de Afdeling met 68 punten.

Op 4 september is de Fanfare naar een concours te Keijenburg geweest, waar wij met 97 punten een 2de prijs behaalden. Met het verplichte nummer Cemedij Caper 50 punten en met het vrije nummer Divertimente 47 punten.

Op 18 september werd in Wamel op een concours met dezelfde nummers een eerste prijs behaald met 106 punten. Om half acht in de avond kwamen wij weer in Voorst aan, opgewacht door het Tambourskorps die ons naar Koldewey brachten.

Op 1 december namen wij afscheid van de heer Bakker als penningmeester van de Jufaco, ruim 15 jar heeft hij dit gedaan. Door vertrek naar Twello kon hij deze functie niet meer aanhouden wat hijzelf betreurde omdat hij hier altijd prettig had gewerkt. Hij wordt benoemd tot erelid.

1967

Op 11 februari werd G. Bongers (wereldrecordhouder amateurs 5 km staande start) muzikaal ingehaald met een rondgang door het dorp. De boerenkapel is op 22 maart naar Schuilenburg geweest met medewerking van een kinderkoor onder leiding van Mevr. Duim. Miep Pas en onze solo bugelist Wim Bruggink met accordeons, terwijl Geert uit de Spekstroate de algehele leiding had.

Op 7 juli is een serenade gebracht aan de Biljartvereniging bij hun receptie ter gelegenheid van het behaalde kampioenschap van Nederland. Een serenade werd gebracht op 8 juli aan de voorzitter van de Jufaco, de heer J. Lugtmeijer ter gelegenheid van het 40-jarig huwelijksfeest.

Op 18 oktober was er een serenade bij het erelid G. Barink ter gelegenheid van zijn 50-jarig huwelijksfeest.

1968

Op 17 februari is muziek gemaakt op de receptie van de heer J. Lugtmeijer, waar hij een koninklijke onderscheiding kreeg voor zijn vele werk op verenigingsgebied in Voorst. Op 11 maart werd een serenade gebracht aan K.A. Nieuwenhuis die deze dag 50 jaar in dienst was bij de firma H.J. Sarink. In de ochtend van 23 mei (Hemelvaartdag) om 06.00 uur een muzikale rondgang gemaakt door het dorp. We kregen een consumptie aangeboden door B. Lindeboom en aan het eindpunt bij Zwier, stond de koffie klaar.

Op 11 december hebben we de trekkingsavond van de Voorster Winkeliersvereniging opgeluisterd met de Boerenkapel.

1969

Op 7 januari tijdens onze wekelijkse repetitie bereikte ons het treurige bericht dat ons lid, de heer Louis Bertholet, bij thuiskomst van zijn werk dodelijk was verongelukt. Hij werd in Brummen ter aarde besteld, waarbij het voltallige korps aanwezig was.

Deze slag was voor onze vereniging nog niet zwaar genoeg, want op dinsdag 28 januari werd onze grote trommelslager A.J. Udink aangereden door een passerende auto en overleed ter plaatse.

Op 1 mei een serenade gebracht aan de secretaris van de Jufaco, G.U. Hemmes, in verband met zijn 40-jarig jubileum als onderwijzer. Op 11 juni een serenade gebracht aan onze voorzitter W. Van der Maten, ter gelegenheid van het 30-jarig huwelijk.

Op 5 september was de officiële opening van ons Drumband concours in het C.J.V. gebouw aan de Kerkstraat, tijdens de opening vertrokken zes korpsen van de Gemeentelijke Federatie van verschillende delen van ons dorp naar het kerkplein. Hier werden de korpsen geformeerd tot 1 korps van ongeveer 200 muzikanten, die opmarcheerden naar het erepodium voor het gebouw, waar onder leiding van de heer J. Key enkele marsen werden gespeeld.

Zaterdag en zondagmiddag traden verschillende korpsen op voor de jury, nadat eerst allen hadden deelgenomen aan het defile voor de jury. Tijdens de beide avonden werd een goed geslaagd Boerenkapellen festival gehouden.

1970

Op de jaarvergadering was de heer G. Nieuwenhuis aftredend als bestuurslid en niet herkiesbaar. Hij meende dat voor hem een jonger bestuurslid beter was. Als laatste officiële daad als 2de voorzitter had G. Nieuwenhuis de aangename taak om voorzitter W. Van der Maten te huldigen met zijn 40-jarig lidmaatschap.

In verband met een subsidie bijdrage van de gemeente, werden wij gedwongen om onze contributie te zetten op fl. 1,– per week, hetgeen een verhoging betekende van fl. 0,65 per week. Hierna besprak de voorzitter het punt bestuurstaken:

Z. Schoemaker zorgt met Mevr. Udink – Voskamp voor de uniformen.

F. Plomp zorgt voor controle op de instrumenten.

J. Koenders zorgt voor berichtgeving aan de leden.

Op 11 juli een serenade gebracht aan de Fam. Dr. Van Heuven, ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest. Het huwelijksfeest werd in de avond muzikaal opgeluisterd door de Boerenkapel.

Op 18 augustus was de uitreiking van nieuwe instrumenten aan ons jeugdkorps. De geheel gereviseerde instrumenten van het grote korps zijn weer nieuw gemaakt door de Firma Schreeven uit Nijmegen.

Op 24 oktober heeft een zestal leden van ons jeugdkorps deelgenomen aan de muziekexamens van de K.N.F., als jurylid zat er de heer Ogier, ze slaagden allen voor het A diploma. Voorwaar een prachtig resultaat voor onze dirigent de heer J.W. Key, welke de jeugd hiervoor opgeleid heeft. Op 19 november was er de slotvergadering van de gehouden bazar en receptie in de Douglas Bar te Voorst. De heer Lugtmeijer opende deze avond en gaf het woord aan de penningmeester van de Jufaco de heer Arendse. De totale opbrengst van de bazar en Fancy Fair was fl. 4.000,–. Op deze avond nam de heer Lugtmeijer afscheid als voorzitter van de Jufaco, hij werd benoemd tot erevoorzitter, als opvolger werd benoemd de heer H. De Groot, die deze functie aannam.

1971

De jaarvergadering is op 16 februari. Voorzitter Van der Maten opende deze vergadering met en welkomstwoord en memoreerde het wel en wee over het afgelopen jaar en wel over het jeugdkorps die ingelijfd waren bij het grote korps wat voor beide een grote overgang betekende. Hij had alle waardering voor de jeugd maar tekende wel aan dat er meer discipline moet komen tegenover de dirigent. In maart is van ons heengegaan na een slepende ziekte van enkele maanden, onze secretaris van de de Jufaco, de heer G.U. Hommes, hoofd der Christelijke School te Voorst. Wat deze man voor de Jufaco en onze vereniging heeft gedaan is niet te beschrijven. Dagen en nachten heeft hij opgeofferd ook nog tijdens zijn ziekte voor onze Fanfare. Het zal niet meevallen om een plaatsvervanger voor hem te vinden die dit werk kan en wil doen.

1972

Op de jaarvergadering was bij de bestuursverkiezing aftredend de heer J. Udink (wel herkiesbaar), de heer Z. Schoemaker (niet herkiesbaar) in zijn plaats werd benoemd R. Jurriëns. Volgende punt was het aftreden van de voorzitter W. Van der Maten. Na een periode van 19 jaar vond hij het tijd zijn plaats af te staan aan een jongere. Bij de nu volgende stemming werd J. Udink benoemd als voorzitter en H. Nuesink als bestuurslid. Het voorstel van het bestuur om, in overleg met de dirigent een of twee afdelingen te zakken, kon bij de leden instemming vinden. Ook werd besloten om de leiding van de Boerenkapel in handen te geven van de heren J. Reugebrink en T. Bruggink voor het administratieve gedeelte en G. Nieuwenhuis voor het muzikale gedeelte. A. Boogman bedankte de voorzitter namens de leden bij zijn aftreden. Z. Schoemaker dankte bij zijn aftreden bestuur en leden voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren. Niets meer aan de orde zijnde sloot voorzitter Van der Maten de vergadering, met een woord van dank aan de vereniging. Hierna dankte de nieuwe voorzitter de scheidende voorzitter voor al het werk dat hij had verricht voor de Fanfare.

1973

Er was een uitnodiging ontvangen om een concert te verzorgen op 23 april bij een zustervereniging in Duiven, waar de heer Key ook dirigent is, dit werd aangenomen.

Ons Tamboerkorps wil graag in het bezit komen van kolbakken, om de kosten te dekken zal getracht worden een bliksemactie te houden in de vorm van een verloting. W. Bruggink vroeg om enkele goede loopmarsen. Dit zou met de dirigent besproken worden.

1974

Vanuit het Tamboerkorps werden twee leden toegevoegd aan het bestuur en wel H. Barmentloo welke zijn benoeming aannam en Mej. A. Sangers die dit gevraagd zou worden omdat zij niet aanwezig was.

Op maandag 4 februari is het Majorettenpeloton in oprichting, voor de eerste maal bijeen geweest voor een bespreking. Deze groep zal geleid worden door de instructeur van ons Tamboerkorps, de heer B. Elissen.

Door het bestuur werd besloten dat iemand die zijn instrument of koffer door eigen schuld beschadigd, hij of zij zelf voor de onkosten opdraait. De heer De Jong had graag enkele nummers muziek in het bezit, waardoor wij meer kunnen studeren. Na bijna 40 jaar bij de Familie Koldewey onze repetities en uitvoeringen te hebben gehouden, werd na het overlijden van de heer B.A. Koldewey in februari, de zaak gesloten. Vanaf deze datum is ons repetitielokaal bij J. Sier in het Wapen van Gelderland. Op 22 maart overleed ons lid, de heer J. Koenders.

1975

De voorzitter opende de jaarvergadering en ons overleden lid J. Koenders werd herdacht met een ogenblik stilte. Uit het verslag van de penningmeester dat hierna volgde, bleek dat wij financieel een goed jaar achter de rug hadden. H. Nuesink die de functie van voorzitter had waargenomen, werd door de vergadering met algemene stemmen benoemd. In plaats van J. Pas (secretaris en niet herkiesbaar) werd in het bestuur gekozen de heer J. Lentink. Over de functie van secretaris zal in het bestuur worden beslist, de oud secretaris werd bedankt voor het vele werk.

De voorzitter deelde mee dat het bestuur en Jufaco al druk aan het vergaderen waren voor het 70 jarig bestaan.

Op 16 maart is de heer A. Brugman in een bestuursvergadering gekozen tot secretaris. Op 14 april werden de collectelijsten ten bate van het Majorettenpeloton ingeleverd, hetgeen fl. 2.500,– opbracht. Het Majorettenpeloton is op 10 juni gepresenteerd aan de bevolking van het dorp Voorst.

Het festival ter gelegenheid van ons 70 jarig bestaan was op 29, 30 en 31 augustus. De vrijdagavond werd geopend met een stermars en in de feesttent was er een dansavond met de Kontiki’s. De zaterdagavond stond in de belangstelling van het Boerenkapelfestival, de dansmuziek werd verzorgd door de Kwekschudders uit Spankeren. De zondagmiddag werd geopend met een Majorettes en Drumband Festival. De zondagavond werd besloten met 4 boerenkapellen en de dansmuziek werd verzorgd door de kapel “De Kopermölle”uit Klarenbeek. Al met al was het een geslaagd festival.

Op 24 oktober trad onze voorzitter, de heer H. Nuesink in het huwelijk met mej. D. Van Santen. We zijn met twee bussen naar Velp geweest om het bruidspaar een serenade te brengen.

Op 8 november was er de receptie ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van de vereniging. Om 5 uur werd een serenade gebracht door het Federatiekorps van de gemeente Voorst.

Voor de leden werd er een feest gehouden en ons lid D. Tijmans werd gehuldigd in verband met zijn 40 jarig lidmaatschap. Door de voorzitter werd hem een gouden speld en een cadeaubon aangeboden. Op 1 december heeft het bestuur voor het eerst een Sinterklaasavond voor de jeugd georganiseerd.

1976

Op 10 januari zijn we met de muziek naar het C.J.V. gebouw geweest om een serenade te brengen bij het 60 jarig bestaan van het Zangkoor Voorst. Op 1 maart hebben de Tamboers en Majorettes deelgenomen aan een carnavalsoptocht in Duitsland in Gelsenkirchen. Op 3 april bestond de Voorster brandweer 75 jaar en voor dit jubileum hebben wij een serenade gebracht bij de Twee Schimmels.

Op 29 april werd ons lid D. Tijmans door de burgemeester van de gemeente Voorst geridderd met en speld in de Orde Van Oranje Nassau voor zijn 40 jarig lidmaatschap.

Het Tamboerkorps is op 18 september naar Lelystad geweest om deel te nemen aan een W.N.F. concours, waar zij een eerste prijs behaalden met 198,5 punten.

Op 19 september is in de buurtschappen Klein Amsterdam en Empe muziek gemaakt. De S.V. Voorst heeft op 11 december de nieuwe kantine geopend en daar hebben wij een serenade gebracht.

1977

Op 29 januari is de vereniging naar de Twee Schimmels geweest om een serenade te brengen op de receptie van de Christelijke Zangvereniging, ter gelegenheid van het 90 jarig bestaan.

Op uitnodiging van de Voorster brandweer heeft de Boerenkapel op 27 mei, met het bruidspaar G. Smit, een muzikale rondgang gemaakt door het dorp.

Voor het eerst heeft onze jeugd meegelopen met een versierde wagen en meegedaan met de Zeskamp tijdens het Oranjefeest op 11 juni. Op 30 juni heeft de gehele vereniging in het gebouw een serenade gebracht bij het unieke bruidspaar H. Bruggink, zij waren namelijk 60 jaar getrouwd.

Op 2 juli is een serenade gebracht bij ons Jufaco erelid, de heer Lugtmeyer, ter gelegenheid van zijn 50 jarig huwelijksfeest.

De Boerenkapel is op 27 juli naar Zutphen geweest om mee te werken aan een festival, waar wij een goede indruk maakten. Dit werd beloond met een tweede prijs met 66 punten.

Onze dirigent, de heer J. Key, was op 13 augustus 25 jaar getrouwd. ’s Ochtends zijn we daar geweest met de Boerenkapel en ’s middags met de gehele vereniging.

1978

Op de jaarvergadering bedankt de voorzitter iedereen voor het vele werk en vooral de papieractie, want die leden hebben dit jaar 66.000 kg papier opgehaald. De voorzitter deelt ook mee dat de vereniging in 1977 in totaal 65 keer heeft opgetreden en dat is gemiddeld 1 maal in de 6 dagen.

De bedoeling van het bestuur is om een mededeling te plaatsen in de Sirene van de sportvereniging, om kenbaar te maken dat een aanvraag voor een serenade tenminste twee weken van te voren aangevraagd dient te worden.

Op 3 maart heeft de vereniging een serenade gebracht bij het bruidspaar W. Van Mourik – Pasman. In overleg met Sommo Gelderland hebben de Majorettes op 29 april de hele middag een training gehad.

Ons lid D.J. de Groot is op 16 juni in het huwelijk getreden met mej. A. De Jong en dit was de reden dat wij een serenade brachten bij de Twee Schimmels. Op 17 juni hebben de Drumband en Majorettes een serenade gebracht bij de heer B. Elissen ter gelegenheid van zijn 25 jarig huwelijk. Op 2 oktober is het Minirettenpeloton opgericht.

1979

Op de jaarvergadering was er een wisseling in het bestuur tussen de voorzitter en de secretaris. De heer Nuesink had op een bestuursvergadering aangegeven, dat hij zijn drukke werkzaamheden niet langer kon combineren met het voorzitterschap van de vereniging. In overleg met de leden werd de heer A. Brugman tot voorzitter benoemd. Aan het eind van de vergadering overhandigde de oude voorzitter de voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter. Deze voorzittershamer is de vereniging aangeboden door de heer H. Gemmink.

Op 21 april werd er een rommelmarkt gehouden ten bate van ons Uniformenfonds. Op 6 mei hebben wij voor het eerst in ons bestaan een koffieconcert gegeven. Op 18 juni is een serenade gebracht aan het bruidspaar M. Verkeyk – H. Te Kortschot. De bruid is lid van ons Majorettenpeloton. Op 12 juli een serenade gebracht aan het bruidspaar H. Reinten – J. Korten in de Twee Schimmels. De bruidegom is lid van de Fanfare.

De voorzitter van de Jufaco, de heer H. De Groot, hebben wij een serenade gebracht op 10 september, ter gelegenheid van zijn 25 jarig huwelijk.

Op 12 en 13 september was er een oliebollenactie voor het Uniformenfonds.

Ons lid, de heer J. Pas, werd op 25 oktober koninklijk onderscheiden in verband met zijn 25 jarig lidmaatschap van onze vereniging.

1980

Op de jaarvergadering werd de aftredende voorzitter herkozen. Aftredend niet herkiesbaar was Mevr. Van Mourik – Pasman. De voorzitter bedankt haar voor haar vele werk. Het bestuur had als kandidaat gesteld mej. E. Waanders van de afdeling Majorettes, zij werd gekozen. Door de voorzitter werd ze welkom geheten en veel succes gewenst.

De dames A. Hofman en H. Boogman werden door de voorzitter bedankt voor de werkzaamheden tijdens de repetitieavonden van de Miniretten.

Op 14 juni behaalde de drumband een eerste prijs met promotie naar de 2de divisie, op een concours in Kotten. Het bestuur heeft de drumband hiervoor een receptie aangeboden op 21 juni in het Wapen van Gelderland. Deze receptie werd erg druk bezocht.

Op 14 juni was er ook een receptie van de Rabobank Voorst en daarbij werd de vereniging een cheque van fl. 5.000,– aangeboden voor het Uniformenfonds. De hele verenging heeft ’s avonds nog een serenade gebracht bij het 75 jarig jubileumfeest van de Rabobank.

1981 tot en met 1985: geen verslagen gemaakt

1986

1986 was een rustig jaar voor de vereniging. De muziek deed mee aan een concours in Beuningen. We behaalden een 2e prijs met 282 punten. De majorettes deden mee met een SDM concours in Borne en behaalden een 2e prijs met 255 punten. Het Tamboerkorps deed voor de eerste keer mee aan het topconcours in Barneveld. Ook zij behaalden een 2e prijs met 277 punten.

Op 23 augustus overleed ons lid de heer W. Bruggink. Hij is 42 jaar lid van onze vereniging geweest.

In samenwerking met de Jufaco werd een huis aan huis brief actie gestart om geld in te zamelen voor de aanschaf van nieuwe instrumenten. De actie leverde uiteindelijk zo’n fl. 5.300,– op.

De jaarlijkse winteruitvoering was goed bezet. Er werden 7 leden gehuldigd. Vier dames van de majorettes waren 10 jaar lid van de vereniging, bij de muziek waren twee leden 12,5 jaar lid. Een bijzondere jubilaris was de heer J. Udink, hij was 40 jaar lid. Aan hem werd door onze burgemeester, de heer Blommesteyn, een koninklijke onderscheiding uitgereikt als dank voor het vele werk dat de heer Udink voor de vereniging had verricht. Hij was vele jaren lid van het bestuur, zowel in de functie van voorzitter als die van secretaris.

1987

Op zondag 1 februari werd een voorjaarsconcert georganiseerd. Die middag werd tevens een bingo gehouden om de kas te spekken. Op de ledenvergadering werd besloten de toenmalige voorzitter, mevrouw Van Haaren, die had aangegeven wegens drukke werkzaamheden af te willen treden, te vervangen door de heer H. De Groot, door voorzitter van de Jufaco.

Op 12 juni haalde de Boerenkapel de schutterskoning in. Aan de muziekschool slaagden Natasja Gerritsen en A. Ilbrink voor respectievelijk het A- en B- examen. Even ontstond in dit jaar de dreiging dat de gemeente de Oude School wegens gebrek aan inkomsten wilde sluiten.

Reeds in dit jaar ontstonden de eerste problemen met betrekking tot de bezetting van het mini- en majorettenkorps. Op deze uitvoering werden gehuldigd de heer H. Reinten, mervrouw Van de Maten en mevrouw Van Amersfoort voor het 12,5 jarig lidmaatschap en de heren J. Reugebrink en R. Jurriëns voor het 25 jarig lidmaatschap. Een bijzonder jubileum vierde de heer Boogman sr.. Hij was 40 jaar lid van de vereniging. De uitvoering werd bijzonder gewaardeerd gezien de staande ovatie die hiervoor ontvangen werd.

Eind dit jaar overleed ons erelid, de heer W. Van de Maten. Hij was vele jaren lid van onze vereniging en had ook vele jaren bestuursfuncties vervuld.

1988

Na vele jaren gaf Christine Gierman te kennen te willen stoppen met de instructie van de majorettes en miniretten. Na haar vertrek werd mej. Erica Stuyvenbelt uit Eerbeek hiervoor aangetrokken.

Reeds begin dit jaar beginnen de voorbereidingen voor het muziekfestival in september. Vanwege de samenloop met een jubileum van de firma Hensbergen wordt de tent door deze firma beschikbaar gesteld.

Vlak voor de zomer werd de hele vereniging uitgenodigd het 20 jarig bestaan van de Musikverein Langen Gersten bij te wonen. Met deze vereniging bestonden al langer contacten. De Spekboeren stalen de show met hun optreden. Een plaatselijk dagblad meldde: “de Spekboeren uit Voorst lieten zien dan met ook liggend en knielend blaasmuziek kan maken.” In september was het dan zover dat het 35 jarig jubileum van de Boerenkapel De Spekboeren kon worden gevierd. Er werd een boerenbruiloft georganiseerd, er was een drumband- en majorettefestival, een kapellenfestival en frühshoppen. Kortom een weekend boordevol muziek. De aanloop was groot, zodat gesproken kan worden over een zeer geslaagd festival.

Met de uitvoering werden 9 leden gehuldigd. 3 majorettes waren 10 jaar lid, 5 leden van de muziek waren 12,5 jaar lid. Het rustend lid, de heer Kalberg, was 25 jaar lid van de vereniging.

1989/1990

Naar aanleiding van de 45 jarige herdenking van de bevrijding werd in samenwerking met de scholen een bevrijdingsconcert in de kerk georganiseerd. Dit werd door de voorster bevolking zeer goed ontvangen. Dit jaar werd ook het 85-jarig bestaan van de vereniging gevierd. Klapper hierbij was het optreden van de Glanebrugger Muzikanten. Verder was er weer Frühshoppen en een kapellenfestival.

1991

Het jaar 1991 is begonnen met een wisseling van voorzitter. De nieuwe voorzitter is de heer A. Reugebrink. Ook 1991 was voor de vereniging weer een druk jaar. Op 8 en 9 maart de jaarlijkse uitvoering, de serenades en optochten.

Hoogtepunten dit jaar waren de aanschaf van 5 nieuwe muziekinstrumenten in samenwerking met de Jufaco en deelname van de Fanfare aan een concours in Doetinchem. Hier werd een eerste prijs met 288 punten behaald.

De activiteitencommissie organiseerde dit jaar enkele avonden met onder andere een dropping en het sinterklaasfeest voor de jeugd.

Op 30 november was er door de Jufaco een slotavond georganiseerd voor de leden en medewerkers. Op die avond werd er een video gedraaid van de festiviteiten van het 85 jarig bestaan en beelden van het concours te Doetinchem. Het was een zeer geslaagde avond.

Het jaar werd afgesloten met het meewerken aan jaarlijkse kerstconcert in de N.H. Kerk.

1992

1992 zijn wij begonnen met de jaarlijkse (winter)uitvoering op 21 en 22 februari. Beide avonden werden zeer goed bezocht. Er werd een goed concert gegeven met zang van Trees Bosman.

Op 24 mei was er een koffieconcert bij de Twee Schimmels, waarbij tevens de nieuwe trommels van de drumband aan de bezoekers werden getoond. De trommels werden aangeboden door de Jufaco. Verder werd het oud lid, de heer F. Plomp, benoemd tot erelid van de vereniging.Voor de zomervakantie was er een gezamenlijk concert met de drumbond bij de muziektent. Op 22 december overleed ons trouwe lid de heer T. Bruggink.

1993

Ook dit jaar begonnen met de jaarlijkse uitvoering op 5 en 6 februari bij de Twee Schimmels. Tijdens het concert werd de heer H. Jansen gehuldigd voor zijn 25 jarig lidmaatschap bij de muziek.

Op 25 april werd er door de vereniging meegewerkt aan de opening van Voorst 1100 jaar, er werd een stermars gelopen en een concert in de feesttent gegeven.

De Boerenkapel is op 26 juni, in het kader van Voorst 1100, naar Prüm in Duitsland geweest.

In oktober is medewerking verleend aan de Culturele Markt in Twello, waar ook het Jeugdorkest gespeeld heeft.

De Drumband gaf dit jaar een extra show dat in he teken stond van Tiroler muziek.

Op 13 november werd voor de tweede maal een uitvoering gegeven. De Drumband gaf dit jaar een extra show dat in he teken stond van Tiroler muziek. Op deze avond werden twee leden van de drumband gehuldigd voor hun 25 jarig lidmaatschap, dit waren de heren J. Hezeman en A. Pasman. De Jufaco schonk op die avond 3 nieuwe instrumenten.

Op 18 december heeft de Fanfare en de Boerenkapel meegewerkt aan de slotavond van Voorst 1100. Het jaar werd muzikaal afgesloten door deelname aan het jaarlijkse kerstconcert.

1994

Dit jaar weer de gebruikelijke repetities en serenades, zoals de Palmpaasoptocht, Paasvuur Gietelo, Dauwtrappen, Volksfeest, intocht Avondvierdaagse, Floralia en intocht Sinterklaas.

Door gebrek aan leden heeft het bestuur besloten om te stoppen met de mini- en majorettes. Samen met de scholen heeft de vereniging een Muziekproject gestart.

Op 28 mei is er door de Voorster Muziek Federatie een play-inn gehouden in Twello, waaraan door alle muziekvereniging is meegewerkt. Op 2 oktober heeft het Jeugdorkest haar medewerking verleend aan de Culturele dag in Twello.

De jaarlijkse uitvoering was dit jaar op 26 november. Op deze avond werd de heer E. Gierman gehuldigd in verband met zijn 12,5 jarig lidmaatschap. In samenwerking met de Jufaco was er weer de jaarlijkse oliebollenactie.

1995

In 1995 heeft de vereniging zich in totaal 26 maal in of buiten het dorp Voorst gepresenteerd. Om enkele bijzondere optredens te noemen: de gezamenlijke deelname van de Spekboeren en de Tamboers aan de carnavalsoptocht in Goch (Duitsland), het bevrijdingsfeest in het dorp Voorst, het bezoek aan het Ponypark Slagharen, het weekend in Prüm en niet te vergeten het jubileumfestival in september. De vereniging telt in 1995 in totaal 52 leden.

Na ruim 12 jaar heeft de dirigent, de heer Wim Evink, ons verlaten. Om aan een goede opvolger te komen, zijn door een aantal dirigenten enkele gastrepetities verzorgd. Uiteindelijk is Casper Braafhart gekozen tot nieuwe dirigent.

Ter gelegenheid van ons 90 jarig jubileum heeft de Jufaco wederom een weekend vol met muzikale activiteiten georganiseerd. Het begon op de donderdagavond met een Karaoke zangfestijn voor de jeugd. Op de vrijdag- en zaterdagavond was er een BigBand. Op zaterdagmiddag tijdens de druk bezochte receptie, werden vele felicitaties in ontvangst genomen en werd er een serenade gebracht door de muziekvereniging uit Langen Gersten.

Het jubileum werd op de zondag afgesloten met Frühshoppen en een optreden van de gezamenlijke muziekkorpsen uit de gemeente Voorst.

Eind 1995 overleed ons erelid, de heer F. Plomp.

1996

Dit jaar hebben we met de vereniging een nieuwe koers uitgezet, door het vormen van verschillende commissies (Muziek, Opleiding, Instrumenten, Activiteiten Extern, Public Relations). Het vormen van deze commissies heeft aangetoond dat dit een goede zet is geweest. Voor de leden betekende dit onder andere, dat men ook naast het muziek maken met elkaar aan de slag moest voor het maken van plannen en de uitvoering daarvan. Er kwamen voorstellen voor de archivering en opslag van uniformen, muziekstukken en instrumenten, oliebollenverkoop op de Lichtweekmarkt en niet te vergeten de IJstaartenactie.

De instructeur van de slagwerkgroep, de heer B. Elissen, heeft aangegeven dit jaar te willen stoppen, dit na 27 jaar. Zijn opvolger is de heer Marco Onstenk.

Ook dit jaar wordt afgesloten middels deelname aan het jaarlijkse kersconcert.

1997

In het verslag van 1996 is te lezen dat de vereniging “in de lift” zit. Nu ruim een jaar later mogen we concluderen dat dit ook het geval is. Alle leden hebben wel op de één of andere wijze een steentje bijgedragen aan dit succes.

Begin januari maakte een groep enthousiaste leden zich sterk voor het voorjaarsconcert. Wekelijks staken ze de koppen bij elkaar om ideeën uit te werken. Er werd zelfs een eigen krant uitgebracht, waarmee de Fanfare zich op een bijzondere wijze heeft weten te presenteren. Ook werden de plannen met betrekking tot de Muziektent bekend gemaakt.

Het concert had het thema Filmmuziek. De grote zaal van het Dorpshuis was hiervoor “omgebouwd” tot een heuse bioscoopzaal. Het programma was gezien de enorme publieke belangstelling enorm. Acht leden zijn die avond gehuldigd vanwege hun jubileum.

De Drumband maakte begin januari een nieuwe start met Marco Onstenk, de nieuwe instructeur. Marco staat er inmiddels al weer een jaar voor en heeft de Drumband omgevormd tot een Slagwerkgroep.

De jeugd heeft de toekomst. Het aantrekken van Roland de Wilde als docent jeugdopleiding bleek een goede zet. Roland geeft ook leiding aan het Schoolorkest van de Wiekslag, ook een initiatief van de Fanfare.

Op 16 november heeft de Fanfare met succes deelgenomen aan een concours in Eibergen. Zij behaalden een eerste prijs met een promotie(naar de eerste klasse), een onderscheiding en het hoogste aantal punten van de dag. Kortom een fantastisch jaar voor de vereniging.

1998

Het verslag over 1998 begint met een oproep aan de leden om zitting te nemen in het bestuur. De huidige omvang is te klein om de vereniging draaiende te houden.

Zoals gebruikelijk staat elk voorjaar het voorjaarconcert op de agenda. Het concert van 1997 te evenaren zat er vanwege de hoge kosten niet in, dat wisten we vooraf. Toch zijn we er met zijn allen weer in geslaagd om het thema van dit concert “Country and Western” heel goed uit te werken. Het Dorpshuis werd dit keer “omgebouwd” naar een echte Saloon. En wederom was de publieke belangstelling erg groot.

De gebruikelijke huldigingen van jubilarissen stond weer op de agenda, waarbij er dit jaar bijzondere aandacht was voor het H. Nuesink met zijn 40 jarig lidmaatschap.

De aanwas van jeugd was begin 1998 enorm. Voor het bestuur was dit wel even schrikken, maar uiteindelijk is dit prima opgepakt.

Ook de Slagwerkgroep zet de stijgende lijn voort. De groep is inmiddels zover gevorderd dat zij zich met andere groepen willen meten. Het jaar wordt muzikaal afgesloten met deelname aan het kerstconcert.

1999

Helaas heeft de oproep aan de leden om zitting te nemen in het bestuur geen respons opgeleverd. Langzamerhand wordt de verantwoordelijkheid voor het te kleine bestuur te groot. Daarnaast vormen de voorgenomen wijzigingen in het Gemeentelijk Subsidiebeleid een wezenlijke bedreiging van het voortbestaan van de vereniging.

Het Voorjaarsconcert is weer goed verlopen. Wel was de publieke belangstelling minder dan de vorige jaren.

De aanwas van nieuwe jeugd is zeer belangrijk voor de vereniging. De basis van hun opleiding moet kwalitatief goed zijn. Daarom heeft het bestuur naast jeugddocent Wibren Buma een extra docent aangetrokken. Het schoolorkest onder leiding van Wibren loopt goed en een gerichte actie op de basisscholen in Empe en Voorst hebben enkele nieuwe leden opgeleverd. De leerlingen zijn in augustus een weekend op kamp geweest. Dit was een zeer geslaagd weekend.

De Slagwerkgroep heeft deelgenomen aan een KNMF-festival in Bathmen.

Zoals alle jaren was de vereniging weer present tijdens de plaatselijke culturele activiteiten. Ook hebben we dit jaar weer een optreden verzorgd in Ponypark Slagharen.

2000

Het verslag over 1999 begon met een oproep aan de leden om zich aan te melden als bestuurslid. Er hebben zich 2 leden aangemeld, waarvan er uiteindelijk 1 is overgebleven. Het blijft lastig om het huidige bestuur op sterkte te krijgen.

Bij de plaatselijke culturele activiteiten waren we als vereniging weer present. Ook heeft de Boerenkapel weer verschillende keren opgetreden.

Met de jeugd binnen onze vereniging gaat het nog steeds erg goed. We hebben inmiddels een Jeugdorkest onder leiding van Casper Braafhart.

De instructeur van de Slagwerkgroep heeft ons dit jaar vrij abrupt verlaten. Uiteindelijk zijn we er toch in geslaagd om een nieuwe instructeur aan te trekken. Theo de Groot is de opvolger van Marco.

Daarnaast stond 2000 in het teken van ons 95-jarig jubileum, ter gelegenheid waarvan wij op 5 november een jubileumconcert hebben gegeven. Zoals van ons mag worden verwacht, was dit wederom een geslaagd concert. Tijdens het concert werden 3 leden gehuldigd in verband met hun 25 jarig jubileum.

Met jaarlijkse kerstconcert hebben we dit jaar muzikaal afgesloten.

2001

Tijdens de jaarvergadering in 2001 hebben alle bestuursleden aangegeven dat ze stopten en niet meer herkiesbaar waren. Ze konden zichzelf niet meer motiveren om “de kar”te blijven trekken. Gelukkig stonden er die avond een 7-tal leden op die zich wilden inzetten voor het voortbestaan van de vereniging.

Het jaar 2001 was muzikaal gezien een rustig jaar. Het eerste optreden was op 24 februari ter gelegenheid van het feest van Gerrit Lentink, waar onze Boerenkapel een serenade heeft gebracht. Op 25 februari deed de Boerenkapel mee aan de Carnavalsoptocht in Wilp-Achterhoek.

Het laatste concert was in november 2000 vanwege ons 95-jarig jubileum. Aangezien de jaarlijkse uitvoering in het voorjaar is, hebben we besloten dit jaar geen uitvoering te verzorgen.

Daarnaast waren er de gebruikelijke culturele activiteiten waaraan werd deelgenomen.

Tijdens de lichtweekmarkt stond de Fanfare er met een kraam met worsten.

Op zondag 4 november was er een koffieconcert in het Dorpshuis. En als gezellige jaarafsluiting de gezamenlijke activiteit: de IJstaartenactie.

2002

Het jaar 2002 kende een rustig eerste half jaar en een nogal turbulent tweede half jaar. De maanden januari en februari vergden veel tijd en energie aan het Voorjaarsconcert op zaterdag 2 maart. Het thema dit jaar: Circus. De publieke belangstelling viel tegen.

Op 24 maart verleende het Fanfare Korps medewerking aan de jaarlijkse Palmpaasoptocht. Zowel het orkest als de Slagwerkgroep speelden mee in een jubileumorkest, welke was samengesteld door muziekvereniging Excelsior uit Twello, ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum.

Op Hemelvaartsdag gaan we traditioneel vanaf 6 uur ’s ochtends op pad. Dit jaar deden we onze ronde in Empe. Het dauwtrappen werd afgesloten met het gebruikelijke gezamenlijke ontbijt.

Het eerste halfjaar werd op zondagmiddag 14 juli met een zeer geslaagde en gezellige middag afgesloten. Er was een klootschietparcours uitgezet met aansluitend een barbeque.

Voorster Belang organiseerde voor het eerst op vrijdag 20 september een Lampionoptocht. De muzikanten hadden allen verlichting op het instrument, zodat er in het donker gespeeld kon worden.

Voor een aantal leerlingen was het zaterdag 7 december een spannende dag. Er was een KNMF examen en allen slaagden.

Op 10 november heeft het orkest deelgenomen aan een concours in Enschede. Ze behaalden een eerste prijs.

Het kersconcert is zoals gebruikelijk het laatste optreden van het jaar.

Wordt vervolgd

John Hissink